Çerezler, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamamıza yardımcı olur. Web sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.


İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

Yılmaz Ulusoy Otel İşletme ve Yönetim A.Ş. (Bundan böyle ‘’The Bank Hotel İstanbul’’olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir. 

Bu kapsamda, iletişim formunu doldurmanız suretiyle temin edilen “Ad, soy ad, e-posta, adres, telefon numarası, konu, mesaj" gibi kişisel verileriniz, 

Mesajınız içeriğinde belirtilen konu hakkında gereğinin yapılması, tarafınızla iletişime geçilmesi ve memnuniyetin sağlanması amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesindeki “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi uyarınca işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

The Bank Hotel İstanbul kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla), Yılmaz Ulusoy Holding ve topluluk şirketleriyle Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.  

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

The Bank Hotel İstanbul kişisel verilerinizi internet sitesinde yer alan iletişim formunu doldurmanız vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Point Hotel ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi kapsamındaki hukuki sebebe dayalı olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda Kanun’daki hukuki sebep devam ettiği sürece kişisel verileriniz belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak The Bank Hotel İstanbul’a başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanun’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak The Bank Hotel İstanbul’a iletmeniz durumunda The Bank Hotel İstanbul talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, The Bank Hotel İstanbul Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için https://www.thebankhotelistanbul.com adresinde bulunan kişisel verilerin korunması politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz. 

 


 

ONLINE REZERVASYON AYDINLATMA METNİ

Yılmaz Ulusoy Otel İşletme ve Yönetim A.Ş. (Bundan sonra “The Bank Hotel” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir.

Bu kapsamda, konaklamak üzere otelimize kayıt işlemlerinizin yapılması ve konaklama hizmetinin tarafınıza sunulması kapsamında temin edilen “Ad, soy ad, telefon numarası, e-posta adresi, kredi kartı bilgileri, talep/özel ihtiyaç bilgileri ” gibi kişisel verileriniz,

Konaklama hizmetinin tarafınıza sunulması kapsamında kayıt işlemlerinin yapılması, sunulan hizmet detaylarının kayıt altına alınması, sunulan hizmet kapsamında ücretlendirmelerin yapılması, ödemelerin alınması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-c maddesindeki “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi,

Faturalandırma işlemlerinin yapılması, yasal yükümlülük kapsamında yapılması gerekli yasal bildirimlerin yapılması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-ç maddesindeki “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebi,

Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, şirket içerisinde gerekli raporlama faaliyetlerinin yapılması ve şirketin güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesindeki “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi uyarınca işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

The Bank Hotel, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında yasal bildirimlerin yapılması için Emniyet Genel Müdürlüğüyle, Vergi Usul Kanunu ile diğer ilgili mevzuatlar kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığıyla ve yasal kayıtların tutulması ile yasal denetimlerin gerçekleştirilmesi kapsamında mali müşavirler ve tedarikçi bağımsız denetim firmalarıyla,

Acenteler aracılığı ile konaklama hizmeti temin etmeniz durumunda ilgili acentelerle, sanal POS hizmeti alınan bankalarla ve yukarıda belirtilen diğer amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, rezervasyon hizmeti veren tedarikçi şirketler ve şirketimizin de bünyesinde bulunduğu grup şirketleri ile ortak ve iştirakleriyle,

Ayrıca talep edilmesi veya gerekmesi durumunda mahkemeler, tüketici hakem heyetleri, noterler, adli makamlar ve diğer kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla 6698 sayılı kanunun 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.  

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

The Bank Hotel, kişisel verilerinizi konaklama formunu doldurmanız, e-posta, online platformlar veya çağrı merkezi aracılığı ya da acenteler üzerinden kişisel verilerinizi şirketimize iletmeniz durumlarında toplamaktadır. Ayrıca başka yöntemler ile tarafımızla iletişime geçmeniz durumunda da kişisel verileriniz toplanabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak The Bank Hotel’e başvurarak 6998 sayılı kanunun 11. maddesindeki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak The Bank Hotel’e iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, The Bank Hotel’e Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için https://www.thebankhotelistanbul.com adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

ONLINE REZERVASYON AÇIK RIZA BEYANI

Yılmaz Ulusoy Otel İşletme ve Yönetim A.Ş.’ye (Bundan sonra “The Bank Hotel” olarak anılacaktır.) talep/özel ihtiyaç konusunda verdiğim “Sağlık Bilgisi, Din Bilgisi, Felsefi İnanç-Mezhep Bilgisi, Irk-Etnik Köken Bilgisi, Kılık-Kıyafet Bilgisi”* gibi özel nitelikli kişisel verilerimin The Bank Hotel tarafından talep ve ihtiyaçlarımın kayıt altına alınması ve müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla toplanması, işlenmesi, rezervasyon hizmeti veren tedarikçi şirketler, Yılmaz Ulusoy Holding ve topluluk şirketleri ile paylaşılması, açık rızam doğrultusunda aydınlatma metninde belirttiğim süreler kadar saklanması, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi aydınlatma metninde açıkça belirtilen yöntemlerle kişisel verilerimin Anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına;


 

*Sağlık bilgisine örnek olarak; alerjen bilgisi, diyabet, gluten bilgisi vs.

Din bilgisine örnek olarak; seccade talebi vs.

Kılık-kıyafet bilgisi; çarşaf, baş örtü vs.The Bank Hotel
The Bank Hotel
The Bank Hotel
The Bank Hotel
The Bank Hotel
The Bank Hotel
The Bank Hotel
The Bank Hotel
The Bank Hotel